Novozelandský červený (Nč)

D: Rote Neuseeländer

Vznik plemene

  Stejně jako ostatní plemena, pochází i Novozélandský červený (Nč) z domestikované formy divokého králíka. Jedná se o obratlovce, savce, řád zajícovitých.

Je prokázáno, že vývoj zajíců a králíků byl zcela samostatný a rozdílný od pravých hlodavců -morčat,myší a pod. Dokládá to i počet chromozómů: Králík: 2n=44 , zajíc : 2n=48 , proto se mezi sebou nekříží. Další rozdíly jsou v pruhovaném svalstvu (králík barva bílá, zajíc červená), v březosti po indikované ovulaci (králík 32 dnů, zajíc 40 dnů) a v mládatech po porodu (králík, holý, zavřené oči a neschopný samostatného pohybu, zajíc osrstěný, oči otevřené a okamžitě schopný pohybu). Charakteristický pro řád zajícovitých je zubní vzorec s velkými, stále dorůstjícími řezáky s podpůrným zubem a provokovaná ovulace Předchůdci dnešních králíků nejprve žili na území Ameriky a Asie a v období pozdních třetihor se dostali do Evropy. K domestikaci docházelo pravděpodobně v 16.století v klášterních chovech, kde bylo prováděno již záměrné křížení a vznikaly rozdíly v barvě a hmotnosti. V Čechách se chov králíků začíná rozvíjet ve druhé polovině 19.století. U nás kolem roku 1900 v jihočeských Bernarticích položil základy moderního chovu králíků Jan Václav Kálal. K velkému rozvoji chovu došlo mezi světovými válkami. V současné době databanka Evropské společnosti chovatelů králíků spolu s FAO obsahuje informace o více jak 150 plemenech z 11 zemí Evropy. Novozélandský červený je samostatné plemeno, exteriérem a užitkovostí se liší od masného plemene novozélandský bílý. Plodnost, výkrmové schopnosti a jatečná výtěžnost je průměrná, Nč je chován v čisté linii především v zájmových malochovech. V užitkových chovech se kříží s masnými plemeny, především s burgunským. Nč byl vyšlechtěn v Kalifornii (USA) v roce 1912. Jméno dostal zřejmě z toho důvodu, že při plemenitbě se vycházelo z jedinců původem z Nového Zélandu. Při novošlechtění byly využity ještě genotypy králíků : Belgický obr , zaječí a angorský. Vznikly celoplášťově zbarvené linie novozélandských králíků v barvě bílé, modré černé a červené Z USA se do Evropy dostali první králíci podobní současným Nč v roce 1928 a v roce 1933 se toto plemeno objevilo v ČR. Francouzi označují Nč jako plemeno Fauve de Bourgogne původem z Burgundska, ale ten nemá tak kulatou hlavu . V Čechách jsou běžná plemena novozélandský bílý a novozélandský červený, v Anglii, v USA a na Novém Zélandu se chovají též novozélandský modrý a černý, kteří jsou bližší typem k u nás chovanému novozélandskému bílému.

1.Hmotnost

Ideální hmotnost je 4,00 - 5,00 kg

hmotnostni_tabulka_nc.xls

Nepřípustné vady

-hmotnost nižší než 3,50 a vyšší než 5,00 kg (neklasifikován)

2.Tvar

požadavky udávají tvarové požadavky na jednotlivé části těla králíka. V této pozici se posuzují kritéria:

a) průběh hřbetní linie

Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka. Má být ladná, na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená. V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.

Přípustné vady

-mírně vystouplé lopatky

-mírně prohnutý hřbet

-náběh na kapří hřbet

-náběh na sraženou záď

-mírné nebo výrazné hrboly kyčelních kostí převyšující kost křížovou

Nepřípustné vady

-silně vystouplé lopatky(výluka)

-silně prohnutý hřbet (výluka)

-vysloveně kapří hřbet (výluka)

-vysloveně sražená záď (výluka)

-deformace páteře (výluka)

b) poloha končetin

Hrudní končetiny musejí být rovné, jejich nášlap má být tzv. “kočičí. Délka a síla hrudních končetin jsou součástí „typu“.Pánevní končetiny musejí být rovné, chodidla těsně k tělu přilehlá, s polohou rovnoběžnou k tělu, kyčle mají těsně přiléhat k trupu. Při správné poloze všech končetin by se břišní linie neměla u velké většiny plemen dotýkat podlahy.

Přípustné vady

-mírný prošlap hrudních končetin

-náběh na kravský postoj pánevních končetin(chodidla nejsou rovnoběžná s trupem , mírně odstouplé kyčle)

-poněkud křivé hrudní končetiny

Nepřípustné vady

-silný prošlap hrudních končetin (výluka)

-vysloveně křivé hrudní končetiny(výluka)

-vysloveně vybočený postoj pánevních končetin(výluka)

-silně vystouplé kyčle(výluka)

-sudovitý postoj hrudních končetin (výluka)

-vybočený postoj hrudních končetin(výluka)

-křivý prst (výluka)

-zlomený prst na kterékoliv končetině(neklasifikován)

-chybějící dráp(neklasifikován)

-zlomená končetina(neklasifikován)

-prokazatelně křivá končetina hrudní i pánevní(výluka)

c) poloha pírka

Pírko musí být rovné, vztyčené, přilehlé k tělu ve směru páteře.

Přípustné vady

-vleklé pírko

-hravé pírko

-poněkud kratší, avšak nedeformované

-zčásti nehybné(drátěné),ale rovné pírko

-zčásti měkké(neovladatelné),avšak rovné pírko

-ojedinělé zbytnělé obratle(bulky) na jinak rovném pírku

Nepřípustné vady

-trvale jednostranně nesené šikmé pírko (výluka)

-velmi krátké pírko(neklasifikován)

-zhmožděné pírko s výjimkami uvedenými v přípustných vadách(neklasifikován)

-zlomené pírko-po zlomení pohyblivé a nezhojené(neklasifikován)

-křivé pírko(výluka)

-zlomené, křivě srostlé pírko(neklasifikován)

-chybějící pírko(výluka)

d) kůže králíka

Kůže má pružně, avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka. Nemá nikde tvořit řasy, záhyby nebo převisy

Přípustné vady

-volnější kůže na kterékoliv partii těla králíka

-u samic velkých a středních plemen nepatrně šikmý lalok

-u samic velkých a středních plemen lalůček, menší i výraznější lalok

-větší oříšek u samců velkých a středních plemen

-u samců velkých a středních plemen nepatrný náběh na lalůček

Nepřípustné vady

-silně volná kůže na břiše, bocích a zadní partii(výluka)

-dvojitý lalok u všech plemen(výluka)

-kalhoty (výuka)

-vysloveně šikmý lalok (výluka)

- u samců všech plemen lalůček(výluka)

e) vnější pohlavní orgány

Vnější pohlavní orgány mají být výrazné a nedeformované. U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu.

Přípustné vady

-mírně vleklá varlata

-mírný rozštěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje

Nepřípustné vady

-chybějící varle nebo varlata(výluka)

-chybějící šourek (výluka)

-vysloveně vleklá varlata-vysloveně ochablý šourek (výluka)

-dvojpohlavnost(výluka)

-rozštěp pyje, sahající přes polovinu délky pyje (výluka)

-deformace vnějších pohlavních orgánů samic (výluka)

-veškeré ostatní deformace a naprostá nevýraznost vnějších pohlavních orgánů (výluka)

3.Typ

Tělo je mírně zavalité , válcovité, s polovysokým postojem. Hlava je krátká s širokou čelní i nosní partií. Uši jsou masité, lžičkovitě otevřené, s délkou 12 až 12,5 cm

Přípustné vady

-delší a užší tělo

-menší odchylky od požadovaného typu hlavy

-mírné odchylky od stanovené délky uší

Nepřípustné vady

-dlouhé, zcela úzké tělo (výluka)

-úzká a dlouhá hlava (výluka)

-uši delší než 14 cm a kratší než 10 cm (výluka)

4.Srst

Srst je hustá v podsadě, má stejnoměrné, výrazné, nikoliv však příliš hrubé pesíky. Délka krycího chlupu je 3 ač 3,5 cm.

Přípustné vady

-řidší srst

-tvrdší nebo měkčí nepružné pesíky

-mírné odchylky od požadované délky srsti v krycím chlupu.

Nepřípustné vady

-srst téměř bez podsady ( výluka)

-velké odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu (výluka)

5. Barva krycího chlupu,stejnosměrnost

Barva krycího chlupu je na celém povrchu těla intenzivně červená, připomínající liščí červeň. Tato červeň vykazuje vysoký lesk. Krycí barva se musí stejnoměrně rozprostírat po celém povrchu těla včetně hlavy, uší, prsou a končetin a má zasahovat po stranách co nejhlouběji k břichu. Divoké znaky jsou světlejší, nesmějí však být bílé. Oční kroužky mají být co nejužší. Barva očí je tmavohnědá, barva drápu temně rohovitá.

Přípustné vady

-světlejší barva krycího chlupu, připomínající BU

-ojedinělé bílé nebo černé chloupky v krycí barvě

-slabší nádech šedi na hlavě a uších zvláště na jejich lemu

Nepřípustné vady

-příliš světlý nebo světle žlutý chlup (výluka)

-silné promísení krycího chlupu bílými nebo černými chloupky (výluka)

-uši souvisle lemované černými chloupky (výluka)

-velmi světlá prsa a hrudní končetiny (výluka)

-čistě bílé pásky na hrudních končetinách (výluka)

-úplně bílé divoké znaky včetně spodiny pírka (výluka)

-jiná barva očí,bílý dráp (vždy výluka)

6. Barva podsady

Barva podsady se co nejvíce přibližuje barvě krycího chlupu a má zasahovat až ke kůži.

Přípustné vady

-světlejší podsada

-ojedinělé bílé a černé chloupky v podsadě

-podsada,jejichž zbarvení neprobíhá ve stejném tónu ke kůži

Nepřípustné vady

-bílá, našedlá či namodralá podsada (výluka)

-podsada silně promísená bílými chloupky (výluka)

Péče a zdraví

K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu.

Uši musejí být řádně vyčištěné,prosté ušního mazu.Do této pozice patří tenké znečištění spodků končetin(nášlapové plochy).Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartáčovaná srst.Drápy králíka musejí být zkráceny tak,aby nepřesahovaly srst,ale aby nedocházelo ke zranění.Drápy musejí být řádně očištěny bez jakéhokoliv nánosu trusu.Nedostatky v péči musí posuzovatel zaznamenat do pozice 7“Péče a zdraví. Tyto nedostatky mají vliv na bodové ohodnocení. Pokud je na zvířeti zřejmá celková nedostatečná péče chovatele,nebude takové zvíře posuzováno a na oceňovací lístek se napíše výrok „neklasifikován“ s poznámkou „zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno“. Znečištění srsti králíka od moči,prachu nebo z výběhu se trestá v páté respk. šesté pozici podle bodovací stupnice daného plemene. K péči chovatele náleží i čitelné tetování.jak o tom hovoří registrační řád.V době výstavy musí být tetovaní čitelné bez stop po tetovací barvě.Pokud je tetování zcela nečitelné,zůstane králík neklasifikován s poznámkou „nečitelné tetování“ a pokud je králík jinak v pořádku,připíše se na oceňovací lístek i doložka „po opravě tetování chovu schopen“.Drobné závady v tetování,např.převrácená čísla záměna uší a pod. se zaznamenají do pozice 7“Péče a zdraví“.V případě že nelze z tetování identifikovat jedince případně jeho stáří,zvíře je neklasifikováno.Zjistí-li posuzovatel,že tetování zcela zjevně neodpovídá stáři králíka,daného jedince neklasifikuje.Každá výše uvedená odchylka od požadavků v oblasti péče,resp. v přípravě králíka na výstavu se trestá srážkou 0,5 bodu.

Zjevné příznaky nemocí musí posuzovatel konstatovat a zaznamenat do příslušné rubriky oceňovacího lístku.Zvýšenou pozornost musí věnovat chorobám přenosným(nakažlivým) a chorobám dědičným.Přesnou diagnozu nelze však po posuzovateli požadovat, to přísluší jen veterinárnímu lékaři.

Všeobecně platí pro posuzovatele

-mírně slzící oko poznamenat do oceňovacího lístku a zvíře klasifikovat

-silně slzící oko nebo oči“neklasifikován“,po event.vyléčení chovu schopen,

-ušní svrab:“neklasifikován“ po vyléčení chovu schopen,zvíře ihned odstranit z výstavy

-cizopasníci vnější i vnitřní “neklasifikován“ zvíře ihned odstranit z výstavy

-infekční rýma nebo podezření na rýmu: neklasifikován zvíře ihned odstranit z výstavy

-nadmutí:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen

-padoucnice: „výluka“

-poruchy neurologické(ochrnutí,třesavka apod.) „výluka“

-rybí oko „výluka“

-oční zákal „výluka“

-chorobně vypouklé oko „výluka“

-vpadlé oko: „výuka“

-výrůstky na očích: „výluka“

-tzv.třetí víčko:„výluka“

-jiné deformace očí:„výluka“

-zduřelé pohlaví(event.syfilis):„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-otevřené rány všeho druhu:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-deformace kostry:„výluka“

-přerůstání zubů:„Výluka“

-hnisavé nádory,pokud nejsou příznakem myxomatózy:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-zjevné příznaky myxomatózy:„výluka“zvíře odstranit z výstavy

-katar horních cest dýchacích:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen

-otlaky,tj.menší holá místa na chodidlech hrudních a pánevních končetin,pokud nejsou otevřené:poznamenat na oceňovací lístek a zvíře klasifikovat bez nároku na udělení cen.

-otlaky otevřené:„výluka“

-slepota„výluka“

-kýla:„neklasifikován“

-zhojená poranění kdekoliv na těle(mimo pírko)která zhoršují celkový dojem zvířete„neklasifikován“

Při všech ostatních příznacích chorob,platí výrok „neklasifikován“ s uvedením příznaků

Zdroj

Ing.Josef Zadina-Vzorník králíků

http://www.kraliknc.wz.cz/- Klub chovatelů Nč

novozelandsky_cerveny_nc.txt · Poslední úprava: 2018/12/06 09:08 autor: franta
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki